Matura z chemii - CKE maj 2022

Odpowiedzi wideo

Zadanie 1.

Zadanie 1.1
Pierwiastek X
:
symbol – Ga
blok – p
stopień utlenienia – III

Pierwiastek E:
symbol – As
blok – p
stopień utlenienia – V

Zadanie 1.2.

Zadanie 2.

Zadanie 3.

Zadanie 3.1

Zadanie 3.2

Z chlorkiem boru mogą łączyć się: Cl, NH3

Cząsteczki boru mają zdolność do tworzenia wiązań z wybranymi drobinami, ponieważ:
ponieważ atom boru po uwspólnieniu posiada 6 elektronów walencyjnych, czyli ma niedobór elektronów względem konfiguracji trwalszej, czyli najbliższego gazu szlachetnego.

Zadanie 3.3.

BaCl3 + 3 H2O H3BO3 + 3 HCl

Zadanie 4.

Zadanie 4.1

Numer reakcji: II

Cząsteczki boru mają zdolność do tworzenia wiązań z wybranymi drobinami, ponieważ:
Jest to reakcja endoenergetyczna (ponieważ stopień przemiany w tej reakcji rośnie wraz ze wzrostem temperatury).

Zadanie 4.2.

W stałej temperaturze wzrost ciśnienia skutkuje (wzrostem / spadkiem) stopnia przemiany metanu.

Przykładowe wyjaśnienie: Wzrost ciśnienia spowoduje przesunięcie stanu równowagi w kierunku substratów ze względu na to, że mamy 2 mole gazowych substratów i 4 mole gazowych produktów.

Zadanie 5.

Zadanie 6.

Zadanie 6.1.
Wzór anionu w nadtlenku sodu: O22-
Wzór anionu w tlenku sodu: O2-

Komentarz:
Wzór anionu w nadtlenku sodu może też być przedstawiony w taki sposób:

Zadanie 6.2. Na2O2 + 2 H2O H2O2 + 2 NaOH

Zadanie 7.

4 I + 2 Cu2+ 2 CuI + I2

Zadanie 8.

Zadanie 8.1.
Rozstrzygnięcie: NIE
Przykładowe uzasadnienie: Miedź jest metalem znajdującym się za wodorem w szeregu elektrochemicznych metali, więc nie zredukuje kationu wodoru po wymieszaniu z roztworem HCl.

Zadanie 8.2.
Wzór substancji B: NaOH
Równanie reakcji 3: Cu(OH)2 + 4 NH3 [Cu(NH3)4]2+ + 2 OH

Zadanie 8.3.
1,3,4

Zadanie 9.

Zadanie 9.1.
Równanie reakcji: Mg + 2 H+ Mg2+ + H2
Wiórki magnezowe roztworzyły się szybciej w probówce numer II

Zadanie 9.2.
Stężenie molowe roztworów obu kwasów było (równe / różne), a stężenie jonów H + w tych roztworach było (równe / różne), dlatego opisane doświadczenie pozwoliło określić wpływ (stężenia molowego / pH) roztworów użytych kwasów na szybkość reakcji.

Zadanie 10.

D

Zadanie 11.

Komentarz: Wynik końcowy może się różnić, w zależności od przyjętych zaokrągleń.

Zadanie 12.

Zadanie 12.1.
Równanie reakcji zachodzącej w probówce I: CrO42- + 2 Ag+ → Ag2CrO4
Nazwa lub wzór odczynnika dodanego do probówki II: KOH

Zadanie 12.2.
Cr2O72- + 8 H+ + 3 SO32- 2 Cr3+ + 3 SO42- + 4 H2O

Zadanie 12.3.
Reakcja redoks przebiegła w probówce (I / II / III). Sól chromu(VI) pełni w tej przemianie funkcję (reduktora / utleniacza).

Zadanie 13.

Równanie procesu redukcji:
MnO4 + 2 H2O + 3 e → MnO2 + 4 OH

Równanie procesu utleniania:
Mn2+ + 2 H2O +  → MnO2 + 4 H+ + 2 e-

Zadanie 14.

Zadanie 14.1.
Najsłabszy: X
Najsilniejszy: Z

Zadanie 14.2.
Numer probówki: III
Równania reakcji:
I. Z + 3 X+   →  Z3+ + 3 X
II. 2 Z + 3 A2+ →  2 Z3+ + 3 A

Zadanie 15.

Zadanie 16.

Zdanie 1. P
Zdanie 2. F

Zadanie 17.

Zadanie 17.1.

Zadanie 17.2. CH3COONa

Zadanie 18.

Zadanie 18.1.
Rozstrzygnięcie: NH3
Przykładowe uzasadnienie:
PR został osiągnięty w pH innym niż 7, więc musiała powstać sól ulegająca hydrolizie.

Zadanie 18.2.
Rozstrzygnięcie: oranż metylowy
Przykładowe uzasadnienie: Zakres zmiany barwy oranżu jest zbliżony do pH w PR.

Zadanie 17.2. CH3COONa

Zadanie 19.

Zadanie 20.

Zadanie 20.1.

Zadanie 20.2.
Rozstrzygnięcie: NIE
Przykładowe uzasadnienie: Stężenie procentowe roztworu nasyconego w tej temperaturze to ok. 6,5%

Zadanie 20.3.
ok. 86°C

Zadanie 21.

Zadanie 21.1.
CHCl3 + SbF3 CHF2Cl + SbFCl2
lub
CHCl3 + SbF3 CHClF2 + SbCl2F

Zadanie 21.2.
Rozstrzygnięcie: NIE
Przykładowe uzasadnienie: Przynajmniej jeden z atomów węgla połączonych wiązaniem podwójnym posiada dwa identyczne podstawniki.

Zadanie 22.

Benzen ulega reakcji substytucji (elektrofilowej / nukleofilowej / rodnikowej). Drobiny, które reagują bezpośrednio z cząsteczkami benzenu podczas nitrowania, to (rodniki •NO2/ aniony NO2/ kationy NO2).

Zadanie 23.

Komentarz: wynik końcowy zależy od przyjętych zaokrągleń.

Zadanie 24.

Typ obu reakcji: substytucja
Mechanizm reakcji 1. rodnikowy
Mechanizm reakcji 2. nukleofilowy

Zadanie 25.

Zadanie 26.

Związek D (ulega / nie ulega) hydrolizie. Anion związku D jest (słabszą / mocniejszą) zasadą niż anion wodorotlenkowy i w reakcji z wodą pełni funkcję (kwasu / zasady) Brønsteda.

Zadanie 27.

C

Zadanie 28.

Zadanie 29.

Xxx – Gly – Cys – Leu – Phe

Zadanie 30.

Zadanie 31.

Zadanie 32.

Podczas opisanego doświadczenia wzrosło stężenie (anionów / kationów / jonów obojnaczych) teaniny.

Zadanie 33.

Nazwa substancji znajdującej się w naczyniu A: teanina
Nazwa reakcji, która przebiegła w probówce II: reakcja Biuretowa / próba Biuretowa / reakcja Piotrowskiego

Zadanie 34.

1 atom węgla: -III
3 atom węgla: +I
5 atom węgla: -I