Formuła 2015

z30

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2016 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 30. – Formuła 2015 Strukturę alkenu można określić, jeśli zna się liczbę i układ atomów węgla w cząsteczkachaldehydów i ketonów (związki łatwe do identyfikacji) otrzymanych w wyniku ozonolizyalkenu. Ozonoliza alkenu jest procesem polegającym na rozszczepieniu (całkowitymrozerwaniu) podwójnego wiązania węgiel – węgiel w …

z30 Read More »

z28

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2016 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 28. – Formuła 2015 Informacja do zadania W poniższej tabeli przedstawiono wartości temperatury wrzenia (pod ciśnieniem 1013 hPa) sześciu alkanów i ich halogenków alkilowych. W cząsteczkach halogenków halogen połączony jest ze skrajnym atomem węgla.  Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i zaznacz jedno określenie …

z28 Read More »

z23

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2016 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 23. – Formuła 2015 W celu zbadania zawartości węglanu sodu w sodzie kalcynowanej próbkę sody o masie 10 gramów rozpuszczono w wodzie i dodano 100 cm3 kwasu solnego o stężeniu c = 2 mol·dm−3 . Reakcja węglanu sodu z kwasem solnym przebiega …

z23 Read More »

z30.2

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 30.2. – Formuła 2015 Informacja do zadania Związek organiczny o podanym poniżej wzorze jest lekiem przeciwarytmicznym. Na podstawie: M. Zając, E. Pawelczyk, A. Jelińska, Chemia leków, Poznań 2006. Aminy można traktować jako pochodne amoniaku. W zależności od tego, jaka liczba atomów wodoru …

z30.2 Read More »

z30.1

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 30.1. – Formuła 2015 Informacja do zadania Związek organiczny o podanym poniżej wzorze jest lekiem przeciwarytmicznym. Na podstawie: M. Zając, E. Pawelczyk, A. Jelińska, Chemia leków, Poznań 2006. Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących związku organicznegoo podanym w informacji wzorze. Zaznacz P, jeżeli …

z30.1 Read More »

z27

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 27. – Formuła 2015 W temperaturze 25 °C przygotowano 200 cm3 wodnego roztworu kwasu octowegoo stężeniu 0,10 mol · dm−3. Oblicz, do jakiej objętości należy rozcieńczyć przygotowany roztwór, aby stopień dysocjacji kwasu był równy 4 %.

z22.1

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 22.1. – Formuła 2015 Informacja do zadania W pewnych warunkach alkeny reagują z borowodorem o wzorze B2H6. Przebieg tej reakcji można opisać uproszczonym równaniem: B2H6 + 6RCH=CH2 → 2(RCH2CH2)3B Powstające w przemianie alkiloborany (RCH2CH2)3B łatwo reagują z nadtlenkiem wodoru, a produktem tej …

z22.1 Read More »

z21

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 21. – Formuła 2015 Informacja do zadania W pewnych warunkach alkeny reagują z borowodorem o wzorze B2H6. Przebieg tej reakcji można opisać uproszczonym równaniem: B2H6 + 6RCH=CH2 → 2(RCH2CH2)3B Powstające w przemianie alkiloborany (RCH2CH2)3B łatwo reagują z nadtlenkiem wodoru, a produktem tej …

z21 Read More »

z18

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 18. – Formuła 2015 Oblicz, ile moli wody przypada na jeden mol Na2S2O3 w soli o wzorze Na2S2O3 ∙ ?H2O.

z12

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony – Zadanie 12. – Formuła 2015 Wodny roztwór kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 0,01 mol ∙ dm–3 zmieszano z wodnym roztworem wodorotlenku potasu o takim samym stężeniu. Stosunek objętościowy roztworu kwasu i roztworu wodorotlenku ?H2SO4(aq) : ?KOH(aq) = 2 : 1. Zaznacz właściwą, jedną wartość …

z12 Read More »