2023 Marzec Zbiór Zadań Problemowych

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 12. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 12. – Formuła 2023 Zalkalizowana zawiesina świeżo wytrąconego wodorotlenku miedzi(II) jest ważnym odczynnikiem stosowanym w organicznej analizie chemicznej. Wodorotlenek miedzi(II) reaguje z rozmaitymi związkami organicznymi, w wyniku czego daje różne objawy reakcji. Te efekty mogą być różne w zależności od tego, czy reakcję przeprowadzono …

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 12. (Formuła 2023) Read More »

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 11. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 11. – Formuła 2023 Wskaźniki kwasowo-zasadowe są słabymi kwasami lub słabymi zasadami. Przykładowy wskaźnik o wzorze ogólnym HIn ulega dysocjacji kwasowej i w roztworze wodnym ustala się równowaga: HIn (aq) + H2O ⇄ H3O+ (aq) + In– (aq) Obie formy wskaźnika stanowiące sprzężoną parę …

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 11. (Formuła 2023) Read More »

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 10. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 10. – Formuła 2023 Większość soli potasu jest dobrze lub bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie. Jedną z nielicznych soli potasu słabo rozpuszczalnych w wodzie jest chloran(VII) potasu. Iloczyn rozpuszczalności tej soli, w temperaturze 20 °C, wynosi 𝐾S(KClO4) = 1,05 · 10–2. Z tego powodu …

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 10. (Formuła 2023) Read More »

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 9. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 9. – Formuła 2023 Cer może tworzyć związki chemiczne wyłącznie na +III (bezbarwne sole) albo na +IV stopniu utlenienia (związki czerwono-pomarańczowe). Roztwory soli ceru(IV) można stosować do miareczkowania wszystkich substancji organicznych i nieorganicznych o właściwościach redukujących. Roztwory zawierające kation Ce4+ otrzymuje się poprzez rozpuszczenie …

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 9. (Formuła 2023) Read More »

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 8. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 8. – Formuła 2023 Cynk jest metalem, który ulega reakcji zarówno z kwasami słabo utleniającymi, jak i silnie utleniającymi. W reakcjach z roztworami kwasu azotowego(V) cynk się utlenia, w wyniku czego tworzą się sole, w których występuje on na II stopniu utlenienia, natomiast – …

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 8. (Formuła 2023) Read More »

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 7. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 7. – Formuła 2023 W roztworze zawierającym jony Cu2+ oraz jony Cl– ustala się równowaga przedstawiona poniższym równaniem: Cu2+ (aq) + 4Cl– (aq) ⇄ CuCl42– (aq)      Δ𝐻>0 Przygotowano roztwór zawierający jony Cl– (aq), Cu2+ (aq) i CuCl42– (aq), przy czym stężenia dwóch ostatnich były …

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 7. (Formuła 2023) Read More »

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 6. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 6. – Formuła 2023 Cząsteczki kwasu etanowego mogą łączyć się wiązaniami wodorowymi i tworzyć dimer: Ten dimer występuje w stanie gazowym oraz w roztworach kwasu etanowegow rozpuszczalnikach nietworzących z nim wiązań wodorowych.Roztwór 60,0 g kwasu octowego (1,00 mol) w 100,0 g benzenu wykazuje temperaturę …

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 6. (Formuła 2023) Read More »

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 5. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 5. – Formuła 2023 W zamkniętym reaktorze w stałej objętości (V = 1,00 dm3) znajduje się początkowa ilość gazowego substratu A równa 𝑛Ao = 1,100 mol. Układ ogrzano do temperatury 550°C, co zapoczątkowało reakcję rozkładu substratu A do gazowego produktu B. Układ termostatowano przez …

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 5. (Formuła 2023) Read More »

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 4. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 4. – Formuła 2023 Wpływ temperatury na szybkość reakcji tłumaczy się wykładniczym wzrostem wartości stałej szybkości reakcji 𝑘. Tę zależność opisuje równanie Arrheniusa: gdzie 𝐸a oznacza energię aktywacji, 𝑅 – uniwersalną stałą gazową, a 𝑇 – temperaturę bezwzględną wyrażoną w kelwinach. Czynnik e-Ea/R∙T informuje …

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 4. (Formuła 2023) Read More »

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 3. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 3. – Formuła 2023 W trakcie mieszania dwóch cieczy sumaryczna masa roztworu jest równa sumie mas mieszanych składników, jednak końcowa objętość mieszaniny jest najczęściej różna od sumy objętości mieszanych składników. Zjawisko zmniejszenia lub zwiększenia objętości cieczy podczas mieszania nazywamy odpowiednio kontrakcją lub dylatacją objętości. …

Marzec 2023 – Zbiór Zadań Problemowych – Zadanie 3. (Formuła 2023) Read More »