Kruczki Chemiczne

Kruczki Chemiczne

czyli matura z chemii dla zabieganych

CKE 2013 Grudzień NP – Zadanie 1.

Zadanie 1. (0–2)
Dwa pierwiastki X i Z tworzą związek chemiczny. Pierwiastek X znajduje się w 2. okresie
i 14. grupie. W stanie podstawowym atomy pierwiastka Z mają konfigurację elektronową
1s22s22p4. Stosunek masowy pierwiastka X do pierwiastka Z w opisanym związku jest równy
3 : 8.

a) Napisz wzór sumaryczny związku, który opisano w informacji, a następnie podaj typ
hybrydyzacji (sp, sp2, sp3) atomu pierwiastka X tworzącego opisany związek oraz
określ budowę przestrzenną (liniowa, trójkątna, tetraedryczna) cząsteczki tego
związku.

Wzór sumaryczny: ………………………………………………………………………………………………………..
Typ hybrydyzacji: …………………………………………………………………………………………………………
Budowa przestrzenna: ……………………………………………………………………………………………………

b) Podaj liczbę wiązań typu σ i liczbę wiązań typu π występujących w cząsteczce
opisanego związku chemicznego.

Liczba wiązań typu σ: ……………………………….. Liczba wiązań typu π: ………………………………..

Pierwiastek X możesz wyszukać w układzie okresowym, jego lokalizacja jest dokładnie podana.

Pierwiastek Z ma podaną konfigurację w treści. liczba elektronów dla atomu jest równa jest równa liczbie protonów.

Wykorzystaj stosunek masowy, aby podstawić masę atomu jednego z pierwiastków i obliczyć ile będzie atomów drugiego pierwiastka.

a) (0–1)
Poprawna odpowiedź:
Wzór sumaryczny: CO2
Typ hybrydyzacji: sp
Budowa przestrzenna: liniowa
Schemat punktowania:
1 pkt – poprawne zidentyfikowanie i podanie wzoru sumarycznego związku zbudowanego
z pierwiastków X i Z, poprawne określenie typu hybrydyzacji atomu pierwiastka
X (węgla) oraz poprawne określenie budowy przestrzennej związku (CO2)
0 pkt – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi
b) (0–1)
Poprawna odpowiedź:
Liczba wiązań typu σ – 2
Liczba wiązań typu π – 2
Schemat punktowania:
1 pkt – poprawne określenie liczby wiązań typu σ i typu π przy poprawnym
zidentyfikowaniu związku
0 pkt – inna odpowiedź lub brak odpowiedzi