Matura Chemia CKE Arkusz Pokazowy 2013 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 5 - Formuła 2015

Poniżej przedstawiono informacje o efektach energetycznych reakcji przeprowadzonych w dwóch odrębnych układach I i II.

I 2H2O(c) + O2(g) → 2H2O2(c)  ΔH01 = 196 kJ
II 3H2(g) + N2(g) ⇆ 2NH3(g)    ΔH02 = -92 kJ

Uzupełnij poniższe zdania, podkreślając właściwe określenie w każdym nawiasie.

Reakcja zachodząca w układzie I (wymaga / nie wymaga) dostarczenia energii, ponieważ jest procesem (egzoenergetycznym / endoenergetycznym).
Ogrzanie w warunkach izobarycznych układu II, który osiągnął stan równowagi, spowoduje (wzrost / spadek) wydajności otrzymywania amoniaku.