Matura Chemia CKE Arkusz 2014 Grudzień Poziom Rozszerzony - Zadanie 18. - Formuła 2015

Po zmieszaniu 140,00 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,54 mol · dm–3
z 60,00 cm3 kwasu solnego o stężeniu 2,06 mol · dm-3 przebiegła reakcja opisana równaniem

NaOH + HCl → NaCl + H2O

a objętość powstałego roztworu była sumą objętości roztworów wyjściowych.

Oblicz pH otrzymanego roztworu. W obliczeniach pośrednich nie należy zaokrąglać uzyskanych wartości liczbowych. Wynik końcowy zaokrąglij do drugiego miejsca po przecinku.