Matura Chemia CKE Arkusz 2016 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 7. - Formuła 2015

Podczas ogrzewania w zamkniętym naczyniu o stałej pojemności mieszaniny tlenku węgla(IV) i wodoru w temperaturze 850 °C ustaliła się równowaga reakcji

CO2(g) + H2O(g) ⇌ CO (g) + H2O (g)

dla której stała równowagi K = 1. Oblicz jaki procent masy tlenku węgla(IV) ulegnie przemianie w tlenek węgla(II), jeżeli reakcji poddano 1 mol tlenku węgla(IV) i 5 moli wodoru.