Matura Chemia CKE Arkusz 2017 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 10 - Formuła 2015

Węglany w roztworach wodnych ulegają hydrolizie anionowej, która polega na dysocjacji zasadowej anionu, zgodnie z równaniem:

CO32− +H2O ⇄ HCO3 + OH

Drugi etap hydrolizy polegający na reakcji jonu HCO3 z wodą zachodzi w tak małym stopniu, że nie ma wpływu na pH roztworu.
Dla przemiany zilustrowanej powyższym równaniem napisz wzory kwasów i zasad tworzących w tej reakcji sprzężone pary. Uzupełnij poniższą tabelę.
KwasZasada
Sprzężona para 1.
Sprzężona para 2.