Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 8.1 - Formuła 2015

Pewien związek organiczny ulega reakcji rozkładu. Energia aktywacji tej reakcji jest niezerowa (EA > 0). Przeprowadzono doświadczenie, w którym badano szybkość reakcji rozkładu związku X. W tym celu mierzono w odstępach co 2 103 sekund stężenie molowe związku X w ciągu pierwszych 12 103 sekund od momentu zainicjowania reakcji. Następnie obliczono średnią szybkość reakcji rozkładu związku X w przedziałach czasu po 2 103 sekund. Przedziały te oznaczono numerami od I do VI. Zależność średniej szybkości reakcji rozkładu związku X od czasu zilustrowano na poniższym wykresie.

Na podstawie: P.W. Atkins, C.A. Trapp, M.P. Cady, C. Giunta, Chemia fizyczna. Zbiór zadań z rozwiązaniami,
Warszawa 2001.

Określ jednostkę, w jakiej wyrażona jest szybkość reakcji w opisanym doświadczeniu.