Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 10.2 - Formuła 2015

W przemyśle metanol otrzymuje się z gazu syntezowego w katalitycznej reakcji

CO + 2H2 ⇄ CH3OH

Stężenie metanolu w mieszaninie równowagowej zależy od temperatury, ciśnienia oraz
stosunku molowego nH2 : nCO w gazie syntezowym.
Zależność równowagowego stężenia metanolu w mieszaninie gazowej od stosunku molowego nH2 : nCO i ciśnienia w temperaturze T przedstawiono na poniższym wykresie.

Na podstawie: E. Grzywa, J. Molenda, Technologia podstawowych syntez organicznych, Warszawa 2008.

Na podstawie analizy wykresu uzupełnij poniższe zdania.

Im większą wartość ma stosunek molowy nH2 : nCO , tym równowagowe stężenie alkoholu (% obj.) jest …………………………… . Dla każdej wartości ciśnienia zwiększenie wartości stosunku molowego nH2 : nCO powoduje zmianę równowagowego stężenia metanolu, tzn. …………………………… stężenia metanolu. Wpływ wartości stosunku molowego nH2 : nCO na równowagowe stężenie metanolu jest najwyraźniej widoczny dla ciśnienia ………………… MPa.