Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 19. - Formuła 2015

Azotany(III) ulegają w roztworach wodnych odwracalnej reakcji hydrolizy anionowej zgodnie z równaniem:

NO2 + H2O ⇄ HNO2 + OH

Oblicz stałą równowagi tej reakcji w temperaturze 25ºC. W obliczeniach wykorzystaj wartość stałej dysocjacji Ka kwasu azotowego(III) oraz iloczynu jonowego wody Kw w tej temperaturze. Przyjmij, że stężenie wody jest stałe.