Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 26. - Formuła 2015

Teoria kwasów i zasad Brønsteda opisuje właściwości kwasowo-zasadowe substancji nie tylko w roztworach wodnych, ale także w roztworach innych rozpuszczalników umożliwiających wymianę protonu między tworzącymi je drobinami. Na właściwości kwasowo-zasadowe substancji rozpuszczonej istotny wpływ ma powinowactwo cząsteczek rozpuszczalnika do protonu. Zależnie od właściwości rozpuszczalnika rozpuszczana substancja może się stać kwasem albo zasadą.

Na podstawie: W. Ufnalski, Równowagi jonowe, Warszawa 2004

Uzupełnij tabelę – wpisz wzory sprzężonych kwasów lub zasad Brønsteda.
Sprzężona para
kwaszasada
NH3
NH3
H2PO4
H2PO4