Matura Chemia CKE Arkusz 2017 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 33. - Formuła 2015

Sole sodowe kwasów karboksylowych w wyniku ogrzewania z wodorotlenkiem sodu ulegają dekarboksylacji (odszczepienie CO2) z utworzeniem węglowodoru. Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w których biorą udział propanian sodu oraz związki organiczne umownie oznaczone literami Q, X, Y i Z.Zaznacz odpowiedź, w której podano poprawne nazwy związków Q, X, Y i Z.
QXYZ
A.etanchloroetanetenetyn
B.propan1-chloropropanpropan-1-olpropen
C.etanchloroetanetanoleten
D.metanetanetanoleten