Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 28.1 - Formuła 2015

Chlorowcopochodne alkanów reagują z metalicznym litem, w wyniku czego tworzą związki litoorganiczne (których wzór w uproszczeniu można zapisać jako RLi). Reakcja przebiega zgodnie ze schematem:

RX +2Li → RLi + LiX

Związki litoorganiczne gwałtownie reagują z wodą z wydzieleniem wolnego węglowodoru. Roztwór po takiej reakcji ma odczyn zasadowy. W reakcjach związków litoorganicznych z jodkiem miedzi(I) powstaje związek miedziolitoorganiczny R2 CuLi zgodnie z poniższym schematem:

2RLi + CuI → R2CuLi + LiI

Związek R2CuLi jest zwany odczynnikiem Gilmana. Ten odczynnik może reagować z inną chlorowcopochodną, w wyniku czego tworzy odpowiedni węglowodór (R–R’), co zilustrowano schematem:

R2CuLi + R’X → R–R’ + LiX + RCu

Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, Warszawa 2000.

Napisz:

w formie cząsteczkowej równanie reakcji chloroetanu z litem. Związki organiczne przedstaw za pomocą wzorów półstrukturalnych (grupowych).

……………………………………………………………………………………………………………………………………

w formie cząsteczkowej równanie reakcji metylolitu (CH3Li) z wodą.

…………………………………………………………………………………………………………………………………..