Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 33 - Formuła 2015

Witamina D jest ogólną nazwą dla dwóch związków: witaminy D2 oraz witaminy D3 o podanych poniżej wzorach.

Uzupełnij poniższe zdania – wybierz i podkreśl jedno określenie spośród podanych w nawiasie.

1. Witamina D2 oraz witamina D3 są związkami organicznymi o podobnej strukturze, ale różnią się rodzajem łańcucha węglowodorowego przyłączonego do pierścienia (sześcioczłonowego / pięcioczłonowego).

2. Witamina D2 oraz witamina D3 (są / nie są) względem siebie izomerami.

3. W cząsteczce witaminy D2 oraz witaminy D3 (znajdują się / nie znajdują się)
asymetryczne atomy węgla.

4. Po porównaniu budowy witaminy D2 oraz budowy witaminy D3 można stwierdzić, że liczba wiązań π w cząsteczce witaminy D2 jest (większa / mniejsza) niż liczba wiązań π w cząsteczce witaminy D3 .