Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 2. - Formuła 2015

Atomy pewnego pierwiastka oznaczonego umownie symbolem X mają w stanie podstawowym następującą konfigurację elektronową:

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa,
albo F – jeśli jest fałszywa.

1.Pierwiastek X tworzy związek z wodorem o wzorze ogólnym HX. Wodny
roztwór wodorku HX o stężeniu równym 0,1 mol·dm–3 ma pH=1.
PF
2.Rozcieńczony wodny roztwór wodorku HX ma pH wyższe niż stężony
wodny roztwór tego wodorku.
PF
3.Najniższy stopień utlenienia, jaki pierwiastek X przyjmuje w związkach
chemicznych, jest równy –I, a najwyższy wynosi VII.
PF