Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 32.2 - Formuła 2015

Wzory szkieletowe związków organicznych odzwierciedlają kształt łańcucha węglowego, dlatego lepiej oddają rzeczywistą strukturę cząsteczki. Są to wzory, w których nie zapisuje się symboli atomów węgla i połączonych z nimi atomów wodoru, ale rysuje się w postaci łamanej szkielet węglowy oraz zaznacza występujące w cząsteczce wiązania wielokrotne i zapisuje wzory grup funkcyjnych oraz symbole podstawników innych niż wodór, np. wzór szkieletowy 2-metylobutanu ma postać:


Poniżej przedstawiono wzory szkieletowe trzech związków organicznych.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa,
albo F – jeśli jest fałszywa. 

1.Związek I jest fenolem.PF
2.W cząsteczce związku II występują grupa aminowa i grupa karboksylowa.PF
3. Cząsteczka związku III zawiera wiązanie amidowe.PF