Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 4 - Formuła 2015

Stężeniowa stała równowagi reakcji

CO(g) + H2O(g) ⇄ CO2(g) + H2(g)

w temperaturze 1000 K jest równa 1.

Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001.

W reaktorze o stałej pojemności znajdowało się 6 moli tlenku węgla(II).

Oblicz, ile moli wody (w postaci pary wodnej) należy wprowadzić do reaktora, aby po ustaleniu się równowagi w temperaturze 1000 K liczba moli wodoru była dwa razy większa od liczby moli tlenku węgla(II).