Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 14.1 - Formuła 2015

Zmieszano 100 cm3 wodnego roztworu Ba(OH)2 o stężeniu 0,2 mol∙dm−3 z 40 cm3 wodnego roztworu HCl o stężeniu 0,8 mol∙dm−3 . W mieszaninie przebiegła reakcja opisana poniższym równaniem:

H3O+ + OH → H2O

Oblicz pH powstałego roztworu w temperaturze 25 °C. W obliczeniach przyjmij, że objętość tego roztworu jest sumą objętości roztworów Ba(OH)2 i HCl. Wynik końcowy zaokrąglij do drugiego miejsca po przecinku.