Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 14.2 - Formuła 2015

Zmieszano 100 cm3 wodnego roztworu Ba(OH)2 o stężeniu 0,2 mol∙dm−3 z 40 cm3 wodnego roztworu HCl o stężeniu 0,8 mol∙dm−3 . W mieszaninie przebiegła reakcja opisana poniższym równaniem:

H3O+ + OH → H2O

Wpisz do poniższej tabeli wartości stężenia molowego jonów baru i jonów chlorkowych w otrzymanym roztworze.

[Ba2+], mol*dm-3[Cl], mol*dm-3