Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 22 - Formuła 2015

Dwa węglowodory nasycone A i B mają w cząsteczkach po pięć atomów węgla. Cząsteczka jednego z tych węglowodorów ma budowę cykliczną. W cząsteczce węglowodoru A wszystkie atomy węgla mają jednakową rzędowość. Węglowodory A i B ulegają bromowaniu na świetle według mechanizmu substytucji rodnikowej. Każdy z nich tworzy wyłącznie jedną monobromopochodną.

Napisz równania reakcji monobromowania węglowodorów A i B. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

Równanie reakcji monobromowania węglowodoru A:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Równanie reakcji monobromowania węglowodoru B:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….