Matura Chemia CKE Arkusz 2021 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 4.1 - Formuła 2015

Atomy fluorowców wykazują wyraźną tendencję do przyjęcia dodatkowego elektronu i przejścia w jon X lub też – gdy różnica elektroujemności fluorowca i łączącego się z nim pierwiastka jest mała – do utworzenia wiązania kowalencyjnego. W szczególnych warunkach może nastąpić oderwanie elektronu od obojętnego atomu fluorowca i utworzenie jonu X+.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Poniżej przedstawiono schematy czterech przemian chemicznych A, B, C i D, w których jednym z substratów jest chlor.
A. metan ⎯→ chlorometan               B. eten ⎯→ 1,2-dichloroetan
C. benzen ⎯→chlorobenzen             D. toluen (metylobenzen) ⎯→chlorofenylometan

(C6H5CH2Cl)

Spośród przemian oznaczonych literami A, B, C i D wybierz te, w przebiegu których udział biorą rodniki chloru. Napisz litery, którymi oznaczono te przemiany.

…………………………………………………………………………………………………………………………………