Matura Chemia CKE Arkusz 2021 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 21 - Formuła 2015

Na wykresie przedstawiono zależność rozpuszczalności w wodzie dwóch soli – K2CrO4 i Pb(NO3)2 – od temperatury.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Do 100 gramów nasyconego roztworu azotanu(V) ołowiu(II) o temperaturze 32 °C dodano 100 gramów nasyconego roztworu chromianu(VI) potasu o temperaturze 32 °C. W wyniku przemiany zilustrowanej poniższym równaniem wytrącił się osad.

Pb2+ + CrO42– → PbCrO4

Oblicz masę otrzymanego osadu. Wskaż substancję użytą w nadmiarze – podaj jej wzór lub nazwę. Przyjmij, że opisana przemiana przebiegła z wydajnością równą 100%.

Masy molowe są równe: 𝑴K2CrO4 = 194 g∙mol–1, 𝑴Pb(NO3)2 = 331 g∙mol–1, 𝑴PbCrO4 = 323 g∙mol–1 .

Obliczenia:

Masa osadu: ………………………………………… W nadmiarze użyto ……………………………… .