Matura Chemia CKE Arkusz 2021 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 33.1 - Formuła 2015

W dwóch probówkach (I, II) znajdowały się wodne roztwory dwóch substancji wybranych spośród następujących:

glicyna      chlorek fenyloamoniowy (C6H5NH3Cl)      fenolan sodu

W celu ich identyfikacji przeprowadzono opisane poniżej doświadczenia.
1. Do próbek pobranych z probówek I i II dodano kwas solny, ale w żadnym naczyniu nie zaobserwowano zmian.
2. Z probówek I i II pobrano próbki i wprowadzono do nich wodny roztwór oranżu
metylowego. Otrzymano roztwory o różnych barwach. W naczyniu z próbką pobraną z probówki I roztwór przyjął barwę czerwoną.

Podaj nazwy lub wzory związków, które zidentyfikowano podczas przeprowadzonych doświadczeń.

Probówka I: ………………………………………………………………………………………………………………..

Probówka II: ……………………………………………………………………………………………………………….