Matura Chemia CKE Arkusz 2021 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 10 - Formuła 2015

W zamkniętym zbiorniku znajdowała się pewna ilość NO2. W temperaturze 800 K gaz ulegał rozkładowi zgodnie z równaniem:

2NO2 (g) ⇄  2NO (g) + O2 (g)  ΔH>0  

Po ustaleniu się stanu równowagi w naczyniu znajdowało się 90 g tlenku azotu(II). Wydajność rozkładu NO2 wyniosła 60%.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2008.

Określ:

  • stosunek molowy tlenków azotu w zbiorniku w stanie równowagi;
  • liczbę moli tlenu w zbiorniku w stanie równowagi;
  • masę tlenku azotu(IV) wprowadzonego do zbiornika przed zainicjowaniem
    reakcji – w gramach.

Stosunek molowy n NO2 : n NO = ……………….. : ………………

Liczba moli tlenu nO2 = …………………. mol

Masa tlenku azotu(IV) przed zainicjowaniem reakcji mNO2 = ……………………… g