Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 18. - Formuła 2015

W celu określenia zawartości węglanu wapnia w mieszaninie dwóch soli zawierającej również węglan magnezu próbkę tej mieszaniny o masie 2,84 g roztworzono w kwasie. Podczas analizy przebiegły reakcje chemiczne:

CaCO3 (s) + 2H3O+ (aq)  → Ca2+ (aq) + CO2 (g) + 3H2O (c)

MgCO3 (s) + 2H3O+ (aq) →  Mg2+ (aq) + CO2 (g) + 3H2O (c)

W wyniku zachodzących reakcji otrzymano 672 cm3 tlenku węgla(IV) w przeliczeniu na warunki normalne.

Oblicz wyrażoną w procentach masowych zawartość CaCO3 w badanej próbce mieszaniny.