Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 33.2 - Formuła 2015

Poniżej przedstawiono wzory półstrukturalne (grupowe) dwóch związków zapachowych: geranialu oraz geraniolu.
GeranialGeraniol
Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
1.Geraniol jest produktem redukcji geranialu.PF
2.W cząsteczce geranialu liczba wiązań 𝜋 jest większa niż w cząsteczce geraniolu.PF