Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony - Zadanie 2. - Formuła 2023

Elektrony atomu pierwiastka X w stanie podstawowym zajmują siedem orbitali, przy czym sześć z nich jest całkowicie zapełnionych. Ten pierwiastek reaguje zarówno z kwasem solnym, jak i ze stężonym wodnym roztworem wodorotlenku potasu. Jednym z produktów obu przemian jest ten sam gaz.

Oceń prawdziwość poniższych zdań. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.W stanie podstawowym tylko 6 elektronów atomu pierwiastka X jest
opisanych główną liczbą kwantową 𝑛 równą 2.
PF
2.Żaden elektron atomu pierwiastka X w stanie podstawowym nie jest opisany
poboczną liczbą kwantową 𝑙 równą 2.
PF