Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony - Zadanie 9. - Formuła 2023

W pewnej wodzie mineralnej znajdują się jony: Ca2+, Mg2+ oraz HCO3. Ich zawartość
przedstawiono w poniższej tabeli.

Składnik mineralnyZawartość mg ∙ dm-3
Ca2+457
Mg2+50
HCO31836

Podczas gotowania 1000 cm3 tej wody mineralnej zaobserwowano powstanie białego osadu. W opisanych warunkach przebiegły reakcje opisane równaniami:

Ca2+ + 2HCO3 → CaCO3 + CO2 + H2O

Mg2+ + 2HCO3 → MgCO3 + CO2 + H2O

Oblicz, jaki procent masy wydzielonego osadu stanowi masa węglanu magnezu.
Przyjmij, że obie reakcje zachodzą z wydajnością równą 100 %, a powstały osad
składa się wyłącznie z węglanu wapnia i węglanu magnezu.