Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 17. - Formuła 2023

Technet, podobnie jak mangan, jest pierwiastkiem, który w związkach chemicznych może występować na VI stopniu utlenienia. Jony TcO42− są trwałe jedynie w środowisku silnie zasadowym, natomiast w roztworach obojętnych ulegają dysproporcjonowaniu, zgodnie ze schematem:

TcO42– + H2O →  TcO4 + TcO2 + OH

Na podstawie: L. Kolditz, Chemia nieorganiczna, Warszawa 1994

Napisz w formie jonowej skróconej, z uwzględnieniem liczby wymienianych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równanie reakcji redukcji zachodzącej podczas opisanej przemiany. Uwzględnij środowisko reakcji.