Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 23. - Formuła 2023

Na poniższym schemacie zilustrowano ciąg przemian chemicznych. Literami X i Y oznaczono produkty organiczne kolejnych przemian. Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji 1. i 2. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków organicznych.