Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 19 - Formuła 2023 / Zadanie 21 - Formuła 2015

Zmieszano 500 cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o nieznanym stężeniu 𝑐 (roztwór A) i 250cm3 wodnego roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 0,10 mol  dm-3 (roztwór B). W temperaturze 25°C pH otrzymanego roztworu C wynosiło 12,7.

Oblicz stężenie molowe 𝒄 roztworu A wodorotlenku sodu. Przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości użytych roztworów. Wynik podaj z odpowiednią jednostką.