Rozwiązania do arkusza chemia CKE maj 2021 – na żywo

Cześć i czołem maturzysto. Przedstawiam Ci pełny schemat rozwiązania wg Kruczków Chemicznych 🙂
Jeśli preferujesz dłuższe omówienie to posłuchaj tutaj: KLIK
A jeśli szukasz arkusza, to znajdziesz go tutaj: KLIK.

UPDATE 22.06 – oficjalny klucz CKE – KLIK

Zadanie 1.

pierwiastek 1. nazwa: tytan, liczba: 2, symbol: 3d

pierwiastek 2. nazwa: german, liczba: 2, symbol: 4p

Zadanie 2.

Zadanie 3.

podkreślić poprawne: KCl(s), CH3NH3Cl(s), CaCl2 ∙ 6 H2O(s)

Zadanie 4.

4.1 a, d

4.2 podkreślić kolejno poprawne: B, kation, Cl, C, FeCl3, tworzy się kompleks σ

Zadanie 5.

Rozstrzygnięcie: NIE

Uzasadnienie:
1. Wydajność tej reakcji rośnie wraz ze wzrostem temperatury (co jest charakterystyczne dla reakcji endoenergetycznej).
lub
2. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie wydajność reakcji.
lub
3. Wraz wzrostem temperatury wzrasta objętość produktu w mieszaninie reakcyjnej.
lub
4. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie stężenie produktów.

Zadanie 6.

 1. c= 1013 / (83,1*873) = 0,014
 2. nCO/nCO2 = 20/80 = 1/4, a więc taki będzie stosunek [CO] do [CO2].
 3. czyli 3 [CO2] = 4 [CO]
 4. C = [CO] + [CO2]
  C = 5 * [CO]
  0,014 = 5 [CO]
  [CO] = 0,0028 mol/dm3
  [CO2]= 4 * [CO] = 0,0112 mol/dm3
  K= [CO]2 / [CO2] = (0,0028)2 / 0,0112 = 7 x 10-4 = 0,0007
 5. Odpowiedź: 7 x 10-4 = 0,0007

Zadanie 7.

Podkreślić poprawne:

 1. wyższy
 2. większa
 3. mniejsza

Zadanie 8.

Spalanie sodu w tlenie: 2 Na + O2 → Na2O2

Reakcja litu z azotem: 6 Li + N2 → 2 Li3N

Zadanie 9.

9.1 Rozstrzygnięcie: NIE

Uzasadnienie: Ponieważ w drugim doświadczeniu magnez reaguje również z innymi składnikami powietrza dając mieszaninę stałych produktów.
lub
Ponieważ będzie zanieczyszczał go CO2.

9.2 Przykładowe wyjaśnienie: Ponieważ nieprzereagowany magnez reaguje na gorąco z wodą dając jako produkt wodór – palny gaz.
lub
Zajdzie reakcja egzoenergetyczna, która dodatkowo wydzieli dużą ilość ciepła.
lub
Powstaje żrący wodorotlenek magnezu, niebezpieczny dla środowiska.

Zadanie 10.

10.1 brakujące wartości masy węglanu [g] to kolejno: 7,4 oraz 1,4
wykres:

10.2 1. P, 2. P, 3. F

Zadanie 11.

11.1
1. KOH lub wodorotlenek potasu
2. CH3COOH lub kwas etanowy
3. Ba(NO3)2 lub azotan(V) baru

11.2
równanie reakcji 1: HCO3 + CH → CO32- + H2O
równanie reakcji 2: CO32 +2 H+ → CO2 + H2O

Zadanie 12.

Wzór:, pamiętajcie o wolnej parze elektronowej przy azocie
Hybrydyzacja: sp

Zadanie 13.

Dane: M=27 g/mol

27 g związków – 6,02 x 1023
1,35 g – x
x= 0,301 x 1023

99 cz. HCN – 1 cz. HNC
0,301 x 1023 – y
y= 0,00301 x 1023 cząsteczek = 3,01 x 1020 cząsteczek

rozwiązanie: 0,00301 x 1023 lub 3,01 x 1020 cząsteczek

Zadanie 14.

Rozstrzygnij: NIE
Uzasadnienie: Kwas cyjanowodorowy nie wyprze kwasu węglowego z jego soli, (ponieważ ma niższą wartość stałej dysocjacji.)

Zadanie 15.

 1. pH = 1 czyli [H+] = 10-1 mol/dm3 = 0,1 mol/dm3
 2. HCl + NaOH → NaCl + H2O
 3. nHCl = 0,1 mmol/cm3 x 20 cm3 = 2 mmol, jest to jednocześnie liczba moli H+
 4. n NaOH = 0,01 mmol/cm3 x 30 cm3 = 1,8 mmol, jest to jednocześnie liczba moli OH
 5. nH+ > nOH
  ΔnH+ = 2 – 1,8 = 0,2 mmol
 6. Vx = 20 cm3 + 30 cm3 = 50 cm3
 7. [H+]x = 0,2 mmol/ 50 cm3 = 4 x 10-3 mol/dm3
 8. [H+]/[H+]x = 10-1/(4 x 10-3) = 25

Odpowiedź: Stężenie jonów H3O+ zmalało 25-krotnie.

Zadanie 16.

Od najmniejszej do największej wartości: C, A, B
Równanie reakcji: H2AsO4- + H2O → HAsO42- + H3O+
Jon, który może pełnić wyłącznie funkcję kwasu Brønsteda: H3O+

Zadanie 17.

17.1
Wzór soli X: KBr
Wzó soli Z: K2S

17.2
2 Br + Cl2 → Br2 + Cl
S2- + Cl2 → S + 2 Cl

Zadanie 18.

18.1 (NH4)2CrO4

18.2
po dodaniu wodnego roztworu H2SO4 do zawartości kolby
2 CrO42- + 2 H+ → Cr2O72- + H2O

po dodaniu nadmiaru wodnego roztworu NaOH
Cr2O72- + OH → 2 CrO42- + H2O

Zadanie 19.

19.1
Równanie reakcji redukcji:
4 H+ + SO42- + 2 e → SO2 + 2 H2O / x3
Równanie reakcji utleniania:
Sb → Sb3+ + 3 e /x2
Sumaryczne równanie reakcji:
2 Sb + 6 H2SO4 → Sb2(SO4)3 + 6 H2O + 3 SO2

19.1
3 Sb + 5 H+ + 5 NO3 → 3 HSbO3 + 5 NO + H2O

Zadanie 20.

t= 60°C
Podkreślić kolejno: nasycony, mniejsze niż

Zadanie 21.

 1. 67 g soli – 167 g roztworu
  x – 100 g
  x- 40,12 g = mPb(NO3)2 = m K2CrO4
 2. 331 g Pb(NO3)2 – 194 g K2CrO4
  40,12 g – y
  y= 23,61 g (masa K2CrO4, który uległ reakcji)
 3. mamy nadmiar K2CrO4
  331g Pb(NO3)2 – 323 g PbCrO4
  40,12 g – z
  z=39,15 g

  masa osadu: 39,15g
  w nadmiarze użyto: K2CrO4

Zadanie 22

Podkreślić kolejno:
reaguje z wydzieleniem gazowego tlenku,
przyjmuje barwę niebieską,
nie reaguje,
pozostaje bezbarwny,
HNO3

Zadanie 23

wzór półstrukturalny:

nazwa systematyczna: 2-jodopropan

Zadanie 24

 1. F
 2. F
 3. P

Zadanie 25

25.1

25.2 Podkreślić kolejno: substytucji, NH3, CN

Zadanie 26

26.1 wzór

Nazwa: 2-metylobutan-2-ol

26.2

Zadanie 27

Hybrydyzacja orbitali walencyjnych:
kolejno: sp3, sp2

Formalne stopnie utlenienia:
kolejno: 0, +I

Zadanie 28

Rozstrzygnięcie: NIE
Uzasadnienie:
Ponieważ nie posiada asymetrycznego/chiralnego atomu węgla.
lub
Ponieważ nie posiada centrum stereogenicznego.

Zadanie 29

Wartość stałej dysocjacji C. nie ulega zmianie, a wartość stopnia dysocjacji 1. wzrosła.

Zadanie 30

 1. Kc = 2,12, zał: V= 1 dm3
 2. 2,12 = (0,85 * 0,85) / 0,15 * y
  2,15 * 0,15y = 0,7225
  0,3225y = 0,7225
  y= 2,24 [mol]
 3. nCH3COOH = 2,24 +0,85 = 3,09 mol
 4. mCH3COOH = 3,09 * 60 = 185,4 g

Odpowiedź: 184,5 g

Zadanie 31

Podkreślić kolejno: niższa niż, katalizują tę reakcję, sól kwasu etanowego

Zadanie 32

Podkreślić kolejno: wodorowych, nie zawiera dimerów, tworzy wiązania wodorowe

Zadanie 33

33.1
Probówka I: Chlorek fenyloaminowy
Probówka II: Glicyna

33.2

Zadanie 34

MGly=75 g/mol
MAla = 89 g/mol
mtripeptydu = 43,3 mg

Ag+ + Cl → AgCl

1 mmol Cl – 143,5 mg AgCl
x – 86,1 mg
x = 0,6 mmol

0,6 mmol – y
3 mol – 1 mol tripeptydu
y = 0,2 mmol

Mtripeptydu = 43,4 mg / 0,2 mmol = 217 g/mol

2 * 75 = 89 – 36 = 200
tripeptyd + 2 H2O → 3 aminokwasy, więc masa powinna zostać pomniejszona o 2 cząsteczki wody
MGlyAla2 = 75 + 2 * 89 – 2 * 18 = 219 g/mol

Wzór tripeptydu to: GlyAla2, liczba reszt glicyny=1, a liczba reszt alaniny=2

Zadanie 35

Cys-Leu-Leu, Leu-Cys-Leu, Leu-Leu-Cys

Zadanie 36

Rozstrzygnięcie:TAK

Probówka I: niebieski osad roztwarza sie; powstaje niebieski roztwór
Probówka II: powstaje niebieska (galaretowata zawiesina)
Probówka III: niebieski osad roztwarza się; powstaje klarowny szafirowy roztwór
Probówka IV: niebieski osad roztwarza się; roztwór przyjmuje (różowo)fioletowe zabarwienie