Formuła 2023

CKE 2022 Marzec – Zadanie 36. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 36. – Formuła 2023 Amigdalina to związek chemiczny z grupy glikozydów, występujący w znacznych ilościach w gorzkich migdałach. Wzór amigdaliny przedstawiono poniżej. W wyniku hydrolizy amigdaliny zachodzącej w organizmie pod wpływem enzymów powstają trzy rodzaje drobin: cyjanowodór o wzorze HCN oraz dwa …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 36. (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Marzec – Zadanie 34. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 34. – Formuła 2023 Poniżej przedstawiono wzór kauczuku naturalnego.Dokończ zdanie. Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych. W laboratorium ten związek można otrzymać w reakcji polimeryzacji:A. 2-metylobut-1-enu.B. 2-metylobuta-1,3-dienu.C. 2-metylobut-2-enu.D. 2-metylobuta-1,2-dienu. https://www.youtube.com/watch?v=6MDN4TMhynM&t=6757s

CKE 2022 Marzec – Zadanie 33. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 33. – Formuła 2023 Przeprowadzono doświadczenie polegające na dodaniu świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) do probówki zawierającej wodny roztwór biuretu H2N–CO–NH–CO–NH2. Spośród poniższych ilustracji wybierz i zaznacz tę, która przedstawia efekt opisanego doświadczenia. https://www.youtube.com/watch?v=6MDN4TMhynM&t=6757s

CKE 2022 Marzec – Zadanie 32. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 32. – Formuła 2023 W wyniku hydrolizy 2,03 g pewnego peptydu o masie molowej równej 609,74 g ∙ mol–1 otrzymano 2,27 g mieszaniny aminokwasów. Oblicz, ile wiązań peptydowych zawiera cząsteczka badanego peptydu. https://www.youtube.com/watch?v=6MDN4TMhynM&t=6757s

CKE 2022 Marzec – Zadanie 31. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 31. – Formuła 2023 Przeprowadzono doświadczenie z udziałem trzech różnych związków chemicznych – umownie oznaczonych literami A, B i C – wybranych spośród następujących: etanal etano-1,2-diol metanol propano-1,2,3-triol Stosunek masowy węgla do tlenu mC : mO w związku B jest równy 3 …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 31. (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Marzec – Zadanie 29. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 29. – Formuła 2023 Poniżej przedstawiono wzory trzech izomerycznych amin oznaczonych numerami I, II i III. ICH3CH2CH2NH2 IICH3CH2NHCH3 III(CH3)3N Wartości temperatury wrzenia tych amin, wymienione w przypadkowej kolejności, są równe: 3°C, 36°C, 47°C. Na podstawie: J. Sawicka i inni, Tablice chemiczne, Gdańsk …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 29. (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Marzec – Zadanie 28. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 28. – Formuła 2023 Poniżej przedstawiono wzór estru, w którego cząsteczkach są obecne dwa asymetryczne atomy węgla – oznaczone gwiazdką:W laboratorium przeprowadzono reakcję, w której racemiczną mieszaninę kwasu 2-chloropropanowego (równomolową mieszaninę obu enancjomerów) poddano reakcji estryfikacji z jednym z enancjomerów 2-metylobutan-1-olu. W …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 28. (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Marzec – Zadanie 27. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 27. – Formuła 2023 Poniżej przedstawiono wzór estru, w którego cząsteczkach są obecne dwa asymetryczne atomy węgla – oznaczone gwiazdką:W laboratorium przeprowadzono reakcję, w której racemiczną mieszaninę kwasu 2-chloropropanowego (równomolową mieszaninę obu enancjomerów) poddano reakcji estryfikacji z jednym z enancjomerów 2-metylobutan-1-olu. W …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 27. (Formuła 2023) Read More »

CKE 2022 Marzec – Zadanie 26.2. (Formuła 2023)

Cofnij do arkusza Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Marzec Poziom Rozszerzony – Zadanie 26.2. – Formuła 2023 Związki metaloorganiczne, czyli takie, w których atom metalu jest związany kowalencyjnie z atomem węgla grupy alkilowej lub arylowej, są szeroko wykorzystywane w syntezie organicznej. Do najczęściej stosowanych należą tzw. związki Grignarda o wzorze ogólnym: R–Mg–X W tym wzorze …

CKE 2022 Marzec – Zadanie 26.2. (Formuła 2023) Read More »